Polityka zwrotów

(Załącznik do Regulaminu sklepu internetowego fallkniven.pl dla Konsumentów, którzy zawarli Umowę na odległość, stanowiący jego integralną część.)

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy

1.1 Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta opublikowanej w Dz.U.RP poz. 827.

1.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

1.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę:

FELIX DEVELOPMENT I. Kwiatkowski Sp. J.
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 13/9
Email: sklep@fallkniven.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli na nośniku trwałym (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

1.4 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziecie Państwo w dalszej części pouczenia – pkt. 3.

1.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

2.1 W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.2 Zaznaczamy, że Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.3 W przypadku zwrotu rzeczy do przesyłki prosimy o dołączenie oryginału paragonu lub kopii faktury zakupu.

2.4 Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany wyżej adres naszej firmy.

2.5 Informujemy, że będziecie Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do naszej firmy.

2.6 Informujemy, także że odpowiadają Państwo finansowo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.6a. W szczególności powyższe oznacza, że nie wolno Państwu w żaden sposób użytkować towaru, zakupionego w naszym sklepie. Istotą prawa do odstąpienia jest możliwość zapoznania się z towarem – tzn. rozpakowania go, obejrzenia, dotknięcia, przymierzenia itp. Prawo to nie obejmuje możliwości użytkowania towaru, zwłaszcza gdy użytkowanie takie może doprowadzić do pozostawienia trwałych śladów na towarze.

2.6b. W przypadku zwrotu towaru z trwałymi śladami użytkowania, Państwa odpowiedzialność finansowa zostanie określona następująco:

  • ślady użytkowania na pochwie od noża: cena identycznej nowej pochwy
  • złamanie ostrzarki: cena identycznej nowej ostrzarki
  • inne ślady użytkowania ostrzarki: 50% ceny identycznej nowej ostrzarki
  • ślady użytkowania noża (zadrapania, zarysowania, uszkodzenia ostrza): 50% ceny identycznego nowego noża
  • ślady użytkowania innych towarów: 50% ceny identycznego nowego towaru

2.7. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów przecenionych w zakresie wad wyspecyfikowanych dla konkretnego asortymentu. W tym też zakresie Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi. W zakresie wad mających ujawnić się w przyszłości w sprzedanej rzeczy używanej, odpowiedzialność taka ograniczona zostaje do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy.

3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

FELIX DEVELOPMENT I. Kwiatkowski Sp. J.
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 13/9
Email: sklep@fallkniven.pl

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*):

Lp.

Produkt

Liczba sztuk

1

  

2

  

– Data zawarcia umowy/odbioru(*): __________

– Numer paragonu/faktury(*) zakupu: __________

– Imię, nazwisko oraz adres konsumenta(-ów):

______________________________

– Zwrot pieniężny za wyżej wymienione produkty proszę/prosimy(*) przesłać na rachunek bankowy o numerze: ______________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

__________

Data: __________

(*) Niepotrzebne skreślić


(pobierz)